OTAVSKÝ PLAMÍNEK

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Povodeň

Plamínek radí
POVODEŇ

Povodeň je přírodní katastrofa, způsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta řek.

Druhy povodní:
Přirozené - vznikají shodou přírodních podmínek v povodí vodního toku

Zvláštní - vznikají v důsledku technické závady či havárie na vodním díle

Stupeň povodňové aktivity (SPA) je číselné označení situace z hlediska míry ohrožení obyvatelstva a jeho majetku povodní.

První stupeň      stav bdělosti
Druhý stupeň     stav pohotovosti
Třetí stupeň       stav ohrožení

Vodočet (vodočetná lať) je zařízení s číselnou stupnicí, které slouží ke sledování stavů na vodních tocích a nádržích.

Při nebezpečí povodně

Při vznikající povodni sleduj trvale předpověď  počasí  a v hromadných sdělovacích prostředcích zprávy o stavu říčních toků a naplněnosti vodních nádrží.

V průběhu povodně postupuj tak, abys ochranná opatření mohl podle situace zdokonalovat a rozšiřovat (vytváření hrází proti stoupající vodě, utěsnění vstupů do budov a kanalizačních šachet, zajištění ochrany domácímu a hospodářskému zvířectvu).

Cenné věci vynes do vyšších podlaží. Nebezpečné látky odstraň z vody. V případě nesnází včas požádej o pomoc, nezůstávej v místě, kde bys mohl ohrozit život svůj, svých blízkých a záchranářů.

(Zdroj informací: HZS ČR a HZS Jčk)

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky