OTAVSKÝ PLAMÍNEK

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Varování

Plamínek radí

Varování obyvatelstva je realizováno v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Jedná se o jediný varovný signál, který je v ČR zaveden.

Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v tříminutových intervalech.


Po signálu bezprostředně následuje mluvená informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva.

K poskytování tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.


Obyvatelstvo může být následně informováno sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.


Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat, je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.

První středu v měsíci probíhá akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování.
Ve 12:00 hodin se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasovou informací: " Toto je zkouška sirén".

(Zdroj informací: HZS ČR a HZS Jčk)

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky